Group Information
    Group Name : Tiffa PR. News
    Group Detail : Tiffa PR. News
 
 

 
 
 News List
    TIFFA เข้าร่วมการสัมมนาวิชาการ เรื่อง “การเสนอผลงานวิชาการด้านเศรษฐกิจการเกษตร ประจำปี 2564” 
    TIFFA เข้าร่วมการประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) การจัดทำ (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ภาคการเกษตร พ.ศ. 2566 – 2570 
    TIFFA ร่วมสัมมนากึ่งออนไลน์เรื่อง "“Exploring cooperation and trade of Thai halal products with Kazakhstan and Central Asia” 
    TIFFA ร่วมกิจกรรมมอบอาหารกลางวันบุคลากรทางการแพทย์ ณ สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ 
    TIFFA เข้าร่วมพิธีเปิดงานแสดงสินค้าโลจิสติกส์เสมือนจริง (TILOG Virtual Exhibition: TILOG VE 2021) และมอบรางวัลผู้ประกอบการที่มีความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการโลจิสติกส์ ประจำปี 2564 (Excellent Logistics Management Award: ELMA 2021) 
    TIFFA เข้าร่วมประชุมหารือติดตามสถานการณ์การแก้ไขปัญหาการขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์และการเพิ่มการนำตู้คอนเทนเนอร์เข้ามาประเทศ 
    TIFFA เข้าร่วมประชุมเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาความล่าช้าในการแลก D/O ของสายเรือต่างๆ ที่ทำให้เกิดความล่าช้าในการปฏิบัติงานของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
    TIFFA เข้าร่วมประชุมระดมความคิดเห็น "กรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566-2570)” กลุ่มภาคเอกชน 
    กรง.ร่วมมือTIFFA ส่งมอบนักโลจิสติกส์มืออาชีพแก่ SMEsไทย 
    TIFFA เข้าร่วมงานสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็น เรื่อง “ปัญหากฎหมายการขนส่งภายในประเทศ และการขนส่งสาธารณะ กับการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ”  
    ก.เกษตรฯหารือความร่วมมือด้านการเกษตรกับจีน และTLSP 
    กพร.ผนึกกำลังTIFFA สร้างงานบัณฑิตไทยเป็นนักโลจิสติกส์ไทยยุค New Normal 
    150th TIFFA Golf Tournament’ 2021 
    TIFFA เข้าพบรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน เนื่องในโอกาสสวัสดีปีใหม่ และร่วมปรึกษาหารือการพัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์ 
    การสัมมนา “การจัดทำประกันภัย ประจำปี 2564” ผ่านระบบออนไลน์ MS-Team 
    TIFFA เข้าร่วมงาน China ASEAN Logistics Industry Matchmaking Conference (ผ่านระบบออนไลน์) 
    TIFFA เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางแก้ไขปัญหาการขาดแคลนตู้สินค้า 
    TIFFA เข้าร่วมประชุมเพื่อซักซ้อมมาตรการด้านความปลอดภัยในการขนส่งสินค้าและการขนส่งสินค้าและการขนส่งผู้โดยสายในช่วงเทศกาลวันหยุดต่อเนื่อง  
    TIFFA ร่วมแสดงความยินดีกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ 
    TIFFA เข้าร่วมการตรวจเยี่ยมท่าเรือคลองเตยและประชุมหารือแนวทางแก้ไขปัญหาการขาดแคลนตู้สินค้าและอัตราค่าระวางเรือที่สูงขึ้น 
 
 

Total News : 481 Record   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
  Copyright 2006-2007 © Thai International Freight Forwarders Association All rights reserved.
Created By Asia IT Solution Co.,Ltd.