Group Information
    Group Name : Tiffa PR. News
    Group Detail : Tiffa PR. News
 
 

 
 
 News List
    TIFFA ร่วมหารือฐานข้อมูลภาคบริการโลจิสติกส์กับ ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า  
    TIFFA ได้ให้สัมภาษณ์กับสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา (ช่อง 10) 
    TIFFA เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการความร่วมมือระหว่างท่าเรือกรุงเทพ ผู้ใช้บริการ และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 1/2563 
    TIFFA เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาผลกระทบจากการเข้าร่วมความตกลงที่ครอบคลุมและก้าวหน้าสำหรับหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก (CPTPP) 
    TIFFA ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาการประกวดรางวัล Excellent Logistics Management Award (ELMA) รอบที่ 3 (On-site Assessment ) 
    TIFFA เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาเพื่อการพัฒนากำลังคนด้านโลจิสติกส์ (Industry Competency Board : Logistics) 
    TIFFA ได้เข้าร่วมเพื่อยื่นหนังสือขอเสนอท่าทีไม่เห็นด้วยที่ประเทศไทยจะเข้าร่วมเป็นสมาชิก CPTPP ณ อาคารรัฐสภา เกียกกาย 
    TIFFA ได้เข้าร่วมเพื่อยื่นหนังสือขอเสนอท่าทีไม่เห็นด้วยที่ประเทศไทยจะเข้าร่วมเป็นสมาชิก CPTPP ณ ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ 1111 ทำเนียบรัฐบาล 
    TIFFA เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาการประกวดรางวัล Excellent Logistics Management Award (ELMA) ประจำปี 2563 ครั้งที่ 4/2563  
    TIFFA เข้าร่วมประชุม แนวทางการพัฒนา Platform ขนส่งภายในประเทศ 
    TIFFA เข้าร่วมประชุมคณะทำงานเฉพาะกิจด้านโลจิสติกส์ เพื่อรองรับการขนส่งสินค้าเกษตรในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ครั้งที่ 3/2563 
    TIFFA เข้าร่วมประชุมคณะทำงานเฉพาะกิจด้านโลจิสติกส์ เพื่อรองรับการขนส่งสินค้าเกษตรในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ครั้งที่ 2/2563 
    TIFFA เข้าร่วมประชุมคณะทำงานเฉพาะกิจด้านโลจิสติกส์ เพื่อรองรับการขนส่งสินค้าเกษตรในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ครั้งที่ 1/2563 
    TIFFA เข้าร่วมประชุมมาตรการโลจิสติกส์เพื่อการส่งออกและตลาดในประเทศและมาตรการแปรรูป 
    TIFFA เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือแนวทางบริหารจัดการการขนส่งผลไม้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดโควิด-19 
    TIFFA เข้าพบรองอธิบดีกรมเจ้าท่า 
    TIFFA เข้าร่วมการประชุม หารือเกี่ยวกับการดำเนินการตามกรอบความตกลงอาเซียนว่าด้วยการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ 
    TIFFA ร่วมให้การต้อนรับผู้แทนจากองค์การความร่วมมือจากประเทศญี่ปุ่น หรือ JICA 
    TIFFA เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การจัดงานแสดงสินค้าโลจิสติกส์ TILOG-LOGISTIX  
    TIFFA เข้าร่วมประชุมคณะอำนวยการจัดงานแสดงสินค้าโลจิสติกส์ ครั้งที่ 1/2563 
 
 

Total News : 428 Record   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
  Copyright 2006-2007 © Thai International Freight Forwarders Association All rights reserved.
Created By Asia IT Solution Co.,Ltd.