News Information
    Topic : TIFFA เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตงานจ้างที่ปรึกษา โครงการศึกษาระบบมาตรฐานคุณภาพการขนส่งสินค้าเกษตรและอาหารด้วยรถบรรทุก ครั้งที่ 1/2561
    Detail : เมื่อวันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 สมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ โดย คุณสมชาย บรรลือเสนาะ ผู้จัดการสมาคมฯ ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตงานจ้างที่ปรึกษา โครงการศึกษาระบบมาตรฐานคุณภาพการขนส่งสินค้าเกษตรและอาหารด้วยรถบรรทุก ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุมสำนักการขนส่งสินค้า อาคาร 4 ชั้น 7 กรมการขนส่งทางบก ซึ่งกรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม ได้มีโครงการดังกล่าวโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1.ศึกษามาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งสินค้าในกลุ่มสินค้าเกษตรและอาหารแบบควบคุมอุณหภูมิ (Cold Chain Logistics)2.ศึกษาและเสนอแนวทางการพัฒนาระบบมาตรฐานคุณภาพการขนส่งสินค้าเกษตรและอาหารด้วยรถบรรทุกแบบควบคุมอุณหภูมิ(Cold Chain Management for Truck Operation) 3.เพื่อส่งเสริมให้เกิดการลดต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายของผู้ประกอบการขนส่งที่เกิดขึ้นจากการเสื่อมเสียของสินค้าเกษตรและอาหาร (Food Loss) ในระหว่างการขนส่งสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐาน และทางกรมฯ ได้ให้เชิญทางสมาคมฯ เป็นคณะกรรมการพิจารณาจัดทำร่างขอบเขตงานจ้างที่ปรึกษาโครงการนี้ด้วย
    Description File : news287_1.jpg , 

Close Window
  Copyright 2006-2007 © Thai International Freight Forwarders Association All rights reserved.
Created By Asia IT Solution Co.,Ltd.