News Information
    Topic : TIFFA เข้าร่วมประชุมมาตรการโลจิสติกส์เพื่อการส่งออกและตลาดในประเทศและมาตรการแปรรูป
    Detail : เมื่อวันพุธ ที่ 15 เมษายน 2563 นายสุวิทย์ รัตนจินดา ประธานกิตติมศักดิ์/ กรรมการสมาคมฯ และ นายสมชาย บรรลือเสนาะ ผู้อำนวยการบริหารสมาคมฯ ได้เป็นผู้แทนสมาคมฯ เข้าร่วมประชุมมาตรการโลจิสติกส์เพื่อการส่งออกและตลาดในประเทศและมาตรการแปรรูป โดยมีนายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุม สืบเนื่องจากสถานการณ์ในขณะนี้มีปริมาณผลไม้จำนวนมาก ไม่สามารถส่งออกไปยังตลาดคู่ค้าเดิมได้สะดวก โดยมีสาเหตุมาจากสถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19 ส่งผลให้เกษตรกรชาวสวนผลไม้ได้รับผลกระทบราคาผลผลิตตกต่ำ ซึ่งในที่ประชุม พิจารณาหาแนวทางมาตรการการเก็บรักษาผลไม้และการแปรรูปผลไม้ ที่ออกมาในฤดูกาลนี้ ให้มีกระจายผลไม้ส่งออก ทั้งทางบก ทางเรือ ทางอากาศ ให้ได้มากที่สุด ทั้งนี้ คุณสุวิทย์ นำเสนอมาตรการการอำนวยความสะดวกในการข้ามแดนผ่านแดน คือ ขอให้ใช้รถหางลากสากลและตู้ เดินทางตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทาง โดยเปลี่ยนรถและคนขับให้เป็นของแต่ละประเทศ กำหนดศูนย์เปลี่ยนถ่ายหัวลาก และการนำระบบเทคโนโลยีมาควบคุมในการขนส่ง เช่น ระบบ Electronic Cargo Tracking System มาใช้ในการควบคุมการขนส่งสินค้า เพื่อรักษาความปลอดภัยของสินค้า ณ ห้องไชยยงศ์ชูชาติ สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)
    Description File : news520_1.jpg , news520_2.jpg , news520_3.jpg , 

Close Window
  Copyright 2006-2007 © Thai International Freight Forwarders Association All rights reserved.
Created By Asia IT Solution Co.,Ltd.