News Information
    Topic : TIFFA เข้าร่วมสัมมนาเชิงวิชาการ ครั้งที่ 6 โครงการศึกษาเพื่อยกระดับศักยภาพกองเรือพาณิชย์ไทยรองรับตลาดการขนส่งทางทะเลอาเซียน
    Detail : วันอังคารที่ 1 กันยายน 2563 นายสมชาย บรรลือเสนาะ ผู้อำนวยการบริหารสมาคมฯ ได้เป็นผู้แทนสมาคมฯ เข้าร่วมสัมมนาเชิงวิชาการ ครั้งที่ 6 โครงการศึกษาเพื่อยกระดับศักยภาพกองเรือพาณิชย์ไทยรองรับตลาดการขนส่งทางทะเลอาเซียน ซึ่งจัดโดย กรมเจ้าท่า เพื่อนำผลลัพธ์จากการศึกษาทั้งหมดมารวบรวมและนำเสนอแก่ผู้เข้าร่วมสัมมนาที่เกี่ยวข้อง (Stake Holder) ได้รับทราบถึงผลการศึกษาและยุทธศาสตร์การพัฒนาพาณิชนาวี รวมทั้งรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอต่างๆ ที่เป็นประโยชน์นำมาปรับปรุงแผนงาน/โครงการภายใต้ยุทธศาสตร์ดังกล่าวให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ณ โรงแรมซันธารา เวสเนส รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล จ.ฉะเชิงเทรา
    Description File : news554_1.jpg , news554_2.jpg , 

Close Window
  Copyright 2006-2007 © Thai International Freight Forwarders Association All rights reserved.
Created By Asia IT Solution Co.,Ltd.