News Information
    Topic : TIFFA เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางแก้ไขปัญหาการขาดแคลนตู้สินค้า
    Detail : วันพุธที่ 23 ธันวาคม 2563 คุณวิฑูรย์ สันติบุญญรัตน์ นายกสมาคมฯ และ คุณสมชาย บรรลือเสนาะ ผู้อำนวยการบริหารสมาคมฯ ได้เป็นผู้แทนสมาคมฯ เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางแก้ไขปัญหาการขาดแคลนตู้สินค้า เพื่อให้การแก้ไขปัญหาการขาดแคลนตู้สินค้าเป็นไปอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม โดยมี คุณวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน เป็นประธานการประชุมฯ ซึ่งจัดโดย กรมการค้าภายใน ณ ห้องประชุม 20911 ชั้น 9 กรมการค้าภายใน โดยที่ประชุมได้มีการหารือตามระเบียบวาระการประชุม ได้แก่ การเร่งให้มีการเคลียร์ตู้ เพื่อให้มีตู้สินค้าหมุนเวียนในระบบ ,การสนับสนุนให้มีการนำตู้เปล่าเข้ามาในประเทศ , การอำนวยความสะดวกให้เรือที่มีขนาดมากกว่า 300 เมตร เทียบท่าที่ท่าเทียบเรือแหลมฉบังได้ และการลดต้นทุนให้กับผู้นำเข้าส่งออกหรือป้องกันการเอารัดเอาเปรียบ ทั้งนี้ท่านอธิบดีกรมการค้าภายใน มอบหมายให้หน่วยงานทางภาครัฐและภาคเอกชนหารือและพิจารณาเรื่องการแก้ไขปัญหาตู้สินค้าขาดแคลน และมาตรการทางกฎหมาย เพื่อที่จะดำเนินการพิจารณาแก้ไขปัญหาดังกล่าวในลำดับต่อไป
    Description File : news586_1.jpg , news586_2.jpg , news586_3.jpg , 

Close Window
  Copyright 2006-2007 © Thai International Freight Forwarders Association All rights reserved.
Created By Asia IT Solution Co.,Ltd.