News Information
    Topic : TIFFA เข้าร่วมงาน China ASEAN Logistics Industry Matchmaking Conference (ผ่านระบบออนไลน์)
    Detail : เมื่อวันจันทร์ที่ 28 ธันวาคม 2563 คุณเกตติวิทย์ สิทธิสุนทรวงศ์ ประธานกิตติมศักดิ์สมาคมฯ ได้รับเชิญจาก CABC: China Asean Business Council เพื่อเข้าร่วมงาน China ASEAN Logistics Industry Matchmaking Conference (ผ่านระบบออนไลน์) พร้อมกันนี้ ภายในงานดังกล่าวคุณเกตติวิทย์ ได้รับเชิญให้กล่าวรายงานโอกาสและสถานการณ์ด้านโลจิสติกส์ของไทย โดยคุณเกตติวิทย์ ได้พูดถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดและการมาตรการของภาครัฐในการรับมือกับสถานการณ์โควิด-19 ในประเทศไทย ในส่วนของภาคการขนส่ง ได้แจ้งผลการจัดอันดับของ World Bank’s Ease of Doing Business ประจำปี 2020 ซึ่งประเทศไทยอยู่ในลำดับที่ 21 จาก 190 ประเทศ รวมถึงสถานการณ์การนำเข้า-ส่งออกในประเทศ
    Description File : news587_1.jpg , news587_2.jpg , news587_3.jpg , 

Close Window
  Copyright 2006-2007 © Thai International Freight Forwarders Association All rights reserved.
Created By Asia IT Solution Co.,Ltd.