News Information
    Topic : กพร.ผนึกกำลังTIFFA สร้างงานบัณฑิตไทยเป็นนักโลจิสติกส์ไทยยุค New Normal
    Detail : นางสาวจิราภรณ์ ปุญญฤทธิ์ รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรม หลักสูตรธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ ภายใต้โครงการพัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์ รองรับธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เป้าหมาย 300 คน ระยะเวลาการฝึกอบรม 4 เดือน เปิดฝึกอบรมพร้อมกันในรุ่นที่ 1 และ รุ่นที่ 2 รวมจำนวน 100 คนโดยมี นายวิฑูรย์ สันติบุญญรัตน์ นายกสมาคมผู้รับจัดการขนสินค้าระหว่างประเทศ (TIFFA) นายสุวิทย์ รัตนจินดา ประธานกิตติมศักดิ์/กรรมการสมาคมฯ, นายสมโภชน์ อุดมศรี ปฎิคมสมาคมฯ และนายสมชาย บรรลือเสนาะ ผู้อำนวยการบริหารสมาคมฯ/ผู้อำนวยการ ITBS และผอ.กองพัฒนาศักยภาพและผู้ประกอบกิจการคณะผู้บริหารกพร. ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดฝึกอบรมเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องฝึกอบรมโรงเรียนธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ (ITBS) บางนา กรุงเทพฯ รองอธิบดี กพร.กล่าวว่า กรมพัฒนาฝีมือแรงงานได้ดำเนินการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามภารกิจของกระทรวงแรงงานเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการ ช่วยเหลือสนับสนุนและแก้ไขปัญหาบัณฑิตตกงาน ว่างงาน อันเนื่องมาจากภาวะวิกฤตเศรษฐกิจและผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค โควิด-19 ด้วยการรักษาสถานะการจ้างงานแก่นักลงทุนเจ้าของสถานประกอบการ และสร้างงานแก่บัณฑิตที่ยังไม่มีงานทำ ด้วยการผนึกกำลังกับTIFFA โดยโรงเรียนธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ(ITBS) ซึ่งเป็นเครือข่ายด้านการพัฒนาผีมือแรงงานที่มีความเชี่ยวชาญการพัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์ มาเป็นเวลานานมากกว่า20 ปี โดยการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาและสร้างบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่เป็นบัณฑิตว่างงานให้เป็นนักโลจิสติกส์ไทย นายวิฑูรย์ สันติบุญญรัตน์ นายกสมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (TIFFA) ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า สมาคมฯ ได้มอบหมายให้นายสมชาย บรรลือเสนาะ ผอ.ITBS บูรณาการความร่วมมือกับกพร. ดำเนินการสร้างบัณฑิตไทยที่เป็นกลุ่มเป้าหมายให้เป็นบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและสมรรถนะเป็นนักโลจิสติกส์มืออาชีพที่สามารถปฏิบัติงานด้านโลจิสติกส์ภายใต้มาตรฐานการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ TIFFA มีเครือข่ายพันธมิตรที่แข็งแกร่งที่ประกอบกิจการด้านการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศเกือบ 300 แห่ง เราได้นำผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ เครื่องมืออุปกรณ์ที่ปฏิบัติงานจริงเกี่ยวกับการจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศเพื่อสร้างบัณฑิตไทยให้มีสมรรถนะด้านโลจิสติกส์แบบมืออาชีพตรงตามความต้องการของผู้ประกอบการ พร้อมเข้าทำงานภายหลังสำเร็จการฝึกอบรมตามหลักสูตรทันทีกับนักลงทุนผู้ประกอบการด้านการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ เป็นการสร้างนักโลจิสติกส์ สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ แก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรม ตลอดจนสามารถแก้ไขปัญหาการว่างงานอันเป็นผลจากภาวะวิกฤติเศรษฐกิจและผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และประการสำคัญ การบูรณาการความร่วมมือระหว่างกพร.กับ TIFFA เป็นการสร้างอาชีพให้คนไทยมีงานทำ เพราะการที่บัณฑิตไทยสำเร็จการฝึกอบรมตามหลักสูตรมีงานทำมีอาชีพ มีรายได้ เป็นการสร้างความมั่นคงแก่ประเทศในที่สุด ประชาชนผู้สนใจที่เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ว่างงาน สามารถสมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าอบรมตามหลักสูตรฟรี โดยติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โรงเรียนธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ (ITBS) โทร. 02-018-2800
    Description File : news592_1.jpg , news592_2.jpg , news592_3.jpg , 

Close Window
  Copyright 2006-2007 © Thai International Freight Forwarders Association All rights reserved.
Created By Asia IT Solution Co.,Ltd.