News Information
    Topic : ก.เกษตรฯหารือความร่วมมือด้านการเกษตรกับจีน และTLSP
    Detail : รมว.กษ. มอบหมายนายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารมว.กษ.เป็นประธานการหารือกับ Mr.Wang Liping อัครราชทูตที่ปรึกษาฝ่ายเศรษฐกิจและพาณิชย์ สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำประเทศไทย โดยมีเป้าประสงค์การหารือเกี่ยวกับการบูรณาการความร่วมมือด้านการเกษตรระหว่างไทย-จีน ให้มีความแน่นแฟ้นสามารถแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ร่วมกัน สร้างรายได้พร้อมพัฒนาคุณภาพชีวิตและเกิดประโยชน์ต่อเกษตรกรของทั้งสองประเทศ รวมถึงการพัฒนาและขจัดอุปสรรคทางด้านการเกษตร โดยมีนายสุวิทย์ รัตนจินดา ประธานกิตติมศักดิ์สมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ /ประธานสมาพันธ์ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ไทย( TLSP ) และผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เข้าร่วมหารือเมื่อวันพุธที่ 3 มีนาคม 2564 ณ หัองประชุม 134 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
    Description File : news594_1.jpg , news594_2.jpg , news594_3.jpg , 

Close Window
  Copyright 2006-2007 © Thai International Freight Forwarders Association All rights reserved.
Created By Asia IT Solution Co.,Ltd.