News Information
    Topic : TIFFA เข้าร่วมงานสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็น เรื่อง “ปัญหากฎหมายการขนส่งภายในประเทศ และการขนส่งสาธารณะ กับการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ”
    Detail : วันอังคารที่ 16 มีนาคม 2564 คุณวิฑูรย์ สันติบุญญรัตน์ นายกสมาคมฯ, คุณสมศักดิ์ วิเศษเรืองโรจน์ ประธานกิตติมศักดิ์สมาคมฯ, คุณสุรชัย พงศ์เป็นสุข อุปนายกสมาคมฯ,คุณชินชาติ วัฒนสุชาติ ที่ปรึกษาสมาคมฯ ด้านกฎหมาย และ คุณสมชาย บรรลือเสนาะ ผู้อำนวยการบริหารสมาคมฯ ได้เป็นผู้แทนสมาคมฯ เข้าร่วมงานสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็น เรื่อง “ปัญหากฎหมายการขนส่งภายในประเทศ และการขนส่งสาธารณะ กับการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ” เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากภาครัฐและเอกชน ในกรณีที่เสนอให้มีการปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ พ.ศ.2548 ให้ครอบคลุมถึงระบบการขนส่งภายในประเทศและการขนส่งสาธารณะตั้งแต่ 2 รูปแบบขึ้นไป รวมถึงรับทราบถึงปัญหาและอุปสรรคในการใช้พระราชบัญญัติการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ พ.ศ.2548 เพื่อรวบรวมความคิดเห็นเป็นข้อมูลนำมาวิเคราะห์และดำเนินการต่อไป โดยมี คุณวิทยา ยาม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า เป็นประธานเปิดงานสัมมนาฯ ซึ่งจัดโดย กรมเจ้าท่า ณ ห้องจูบิลลี่ บอลรูม ชั้น 11 โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพฯ
    Description File : news595_1.jpg , news595_2.jpg , news595_3.jpg , 

Close Window
  Copyright 2006-2007 © Thai International Freight Forwarders Association All rights reserved.
Created By Asia IT Solution Co.,Ltd.