News Information
    Topic : กรง.ร่วมมือTIFFA ส่งมอบนักโลจิสติกส์มืออาชีพแก่ SMEsไทย
    Detail : ศาสตราจารย์ นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รมช.กระทรวงแรงงานเป็นประธานพิธีปิดโครงการพัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์รองรับธุรกิจขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ หลักสูตรธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ ยกระดับนักโลจิสติกส์แก่SMEsและผู้ประกอบการด้านโลจิสติกส์ไทย โดยมีหม่อมหลวงปุณฑริก สมิติ ที่ปรึกษารมช.กรง. รองอธิบดี กพร.(นางสาวจิราภรณ์ ปุญญฤทธิ์)ผอ.กศป.(นายสมชาติ สุภารี) นายวิฑูรย์ สันติบุญญรัตน์ นายกสมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (TIFFA) นายสุวิทย์ รัตนจินดา ประธานสมาพันธ์ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ไทย/ประธานกิตติมศักดิ์TIFFA พร้อมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯTIFFA ประกอบด้วยนายพงศ์เทพ ตั้งพินิจจิต ประธานกิตติมศักดิ์/กรรมการสมาคม นายสุรชัย พงศ์เป็นสุข อุปนายกสมาคม นายสมโภชน์ อุดมศรี ปฏิคมสมาคม และนายสมชาย บรรลือเสนาะ ผู้อำนวยการบริหารสมาคมฯ/ผู้อำนวยการโรงเรียนธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ( ITBS ) ร่วมเป็นเกียรติในพิธีปิดและ ส่งมอบนักโลจิสติกส์เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2564 ณ ห้องฝึกอบรมโรงเรียนธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ (ITBS) บางนา กรุงเทพฯ ศาตราจารย์ นฤมล ภิญโญสินวัฒน์รมช.กรง.เปิดแผยว่า รัฐบาล ได้มอบให้กรง. ดำเนินการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้วยการฝึกอบรมยกระดับทักษะการปฏิบัติงานแก่บัณฑิตที่ว่างงานให้เป็นแรงงานคุณภาพ เป็นนักโลจิสติกส์มืออาชีพที่มีสมรรถนะด้านการบริหารจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และเป็นตามความต้องการของผู้ประกอบกิจการด้านขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ด้วยการผนึกกำลังบูรณาการความร่วมมือกับสมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (TIFFA) สมาพันธ์ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ไทย และ ITBS ที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศและความเชี่ยวชาญในการพัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์ มาเป็นเวลานานมากกว่า20 ปี ดำเนินการฝึกอบรมหลักสูตรธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ ผลิตบุคลากรด้านโลจิสติกส์กว่า 2,000 คน เข้าสู่ตลาดแรงงานด้านโลจิสติกส์ เป็นการสร้างโอกาสการมีงานทำ มีอาชีพและรายได้แก่บัณฑิตที่ว่างงาน ทั้งนี้ในปี 2563 กพร.กับTIFFA สามารถสร้างอาชีพแก่บัณฑิตว่างงานให้มีงานทำด้านโลจิสติกส์จำนวน 292 คน คิดเป็นร้อยละ 96 และปี 2564 รุ่นนี้จำนวน 60 คนเป็นรุ่นแรกของปี2564 นอกจากนี้ TIFFA ยังให้ความร่วมมือกับกพร.ในการพัฒนามาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการโลจิสติกส์ นายสุวิทย์ รัตนจินดาประธานสมาพันธ์ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ไทย เปิดเผยว่า สมาพันธ์ฯ ได้ร่วมกับ นายกสมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (TIFFA) จัดทำMOUบูรณาการความร่วมมือกับ กพร.โดยมอบหมายให้นายสมชาย บรรลือเสนาะ ผอ.ITBS ร่วมมือกับกพร. ดำเนินการสร้างบัณฑิตไทยที่เป็นกลุ่มเป้าหมายให้เป็นบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและสมรรถนะเป็นนักโลจิสติกส์มืออาชีพที่สามารถปฏิบัติงานด้านโลจิสติกส์ภายใต้มาตรฐานการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ และTIFFA มีเครือข่ายพันธมิตรที่แข็งแกร่งที่ประกอบกิจการด้านการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศเกือบ 300 แห่ง ได้นำผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ เครื่องมืออุปกรณ์ที่ปฏิบัติงานจริงเกี่ยวกับการจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศเพื่อสร้างบัณฑิตไทยให้มีสมรรถนะด้านโลจิสติกส์แบบมืออาชีพตรงตามความต้องการของสถานประกอบการด้านโลจิสติกส์ไทยที่มีมากกว่า 13,000 แห่ง ผู้สำเร็จการฝึกจะเป็นนักโลจิสติกส์ไทยที่มีองค์ความรู้ประสบการณ์เกี่ยวกับธุรกิจด้านโลจิสติกส์ การบริหารจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ พิธีการศุลกากร เงื่อนไข เอกสาร และการประกันภัย การขนส่งทางทะเลและทางอากาศ การบรรจุและขนถ่ายสินค้า การขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ โลจิสติกส์และซัพพลายเชน การตลาด และเป็นส่วนสำคัญหนึ่งในการร่วมกันขับเคลื่อนระบบโลจิสติกส์ไทยต่อไป ประการสำคัญ โครงการความร่วมมือระหว่างกพร.กับ TIFFA เป็นการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ แก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรม ตลอดจนสามารถแก้ไขปัญหาการว่างงานอันเป็นผลจากภาวะวิกฤติเศรษฐกิจและผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และประการสำคัญ การบูรณาการความร่วมมือระหว่างกพร.กับ TIFFA เป็นการสร้างอาชีพให้คนไทยมีงานทำ เพราะการที่บัณฑิตไทยสำเร็จการฝึกอบรมตามหลักสูตรมีงานทำมีอาชีพ มีรายได้ เป็นการสร้างความมั่นคงแก่ประเทศในที่สุด นายวิฑูรย์ สันติบุญญรัตน์ นายกสมาคมTIFFA กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับรุ่นต่อไปประชาชนผู้สนใจที่เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ว่างงาน สามารถสมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าอบรมตามหลักสูตรฟรี โดยติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โรงเรียนธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ (ITBS) โทร. 02-018-2800
    Description File : news597_1.jpg , news597_2.jpg , news597_3.jpg , 

Close Window
  Copyright 2006-2007 © Thai International Freight Forwarders Association All rights reserved.
Created By Asia IT Solution Co.,Ltd.