News Information
    Topic : TIFFA เข้าร่วมประชุม โครงการศึกษาบูรณาการรูปแบบการพัฒนาสถานีเปลี่ยนถ่ายและกระจายสินค้าของประเทศ เชื่อมการขนส่งสินค้าหลายรูปแบบ
    Detail : เมื่อวันอังคารที่ 12 ตุลาคม 2564 คุณวิฑูรย์ สันติบุญญรัตน์ นายกสมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ, คุณสมชาย บรรลือเสนาะ ผู้อำนวยการบริหารสมาคมฯ และคุณวีณาภรณ์ อินทุวัฒนกุล ผู้จัดการสมาคมฯ ได้เป็นผู้แทนสมาคมฯ ในการเข้าร่วมประชุม โครงการศึกษาบูรณาการรูปแบบการพัฒนาสถานีเปลี่ยนถ่ายและกระจายสินค้าของประเทศ เชื่อมการขนส่งสินค้าหลายรูปแบบ และพัฒนาจุดพักรถบรรทุกบนโครงข่ายถนนสายหลัก ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และพื้นที่ต่อเนื่อง กรุงเทพมหานคร พร้อมกันนี้ในวันดังกล่าวคุณวิฑูรย์ สันติบุญญรัตน์ นายกสมาคมฯ ได้ร่วมเป็นประธานในการกล่าวเปิดการประชุม โดยได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของโครงการดังกล่าวในการศึกษาบูรณาการรูปแบบการพัฒนาสถานีเปลี่ยนถ่ายและกระจายสินค้าของประเทศเพื่อเชื่อมโยงการขนส่งสินค้าหลายรูปแบบ และการพัฒนาจุดพักรถบรรทุกบนโครงข่ายถนนสายหลักในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และพื้นที่ต่อเนื่อง กรุงเทพมหานคร ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อภาคการขนส่ง ซึ่งจากการประชุมนี้จะนำไปสู่การสังเคราะห์จัดทำแนวทางการพัฒนาสถานีเปลี่ยนถ่ายกระจายสินค้าและจุดพักรถบรรทุกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และพื้นที่ต่อเนื่องที่เหมาะสมต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ คุณสมชาย บรรลือเสนาะ ผู้อำนวยการบริหารสมาคมฯ ได้ร่วมแสดงความคิดเห็นในส่วนของอุปสรรคปัญหาทางด้านการขนส่งหลายรูปแบบ โดยได้นำเสนอให้มีการพิจารณาศึกษาเส้นทางการเชื่อมรอยต่อในการเปลี่ยนถ่ายรูปแบบของการขนส่งให้มีความต่อเนื่อง (รถ-เรือ-ราง-อากาศ) รวมถึงนำเสนอให้ทีมวิจัยศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมจากผลการศึกษาของกระทรวงคมนาคมซึ่งได้มีการศึกษาเส้นทางวงแหวนรอบนอกซึ่งได้มีการกำหนดจุดเปลี่ยนถ่ายสินค้าไว้ นอกจากนี้ได้นำเสนอให้มีการนำระบบเทคโนโลยีเข้ามาใช้เพื่อช่วยในการบริหารจัดการรวมถึงตรวจสอบจุดที่ตั้งของรถบรรทุก รวมถึงนำเสนอให้มีการศึกษาและทำความเข้าใจกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการกำหนดพื้นที่ในการจัดตั้งศูนย์กระจายสินค้าให้ชัดเจน เพื่อป้องกันการเกิดปัญหาในอนาคต
    Description File : news614_1.jpg , news614_2.jpg , news614_3.jpg , 

Close Window
  Copyright 2006-2007 © Thai International Freight Forwarders Association All rights reserved.
Created By Asia IT Solution Co.,Ltd.