News Information
    Topic : TIFFA ร่วมงานเสวนาออนไลน์ “สถานการณ์ การขนส่งสินค้าทางทะเล และแนวโน้มอัตราค่าระวางเรือ ปี 2022”
    Detail : เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 พฤศจิกายน 2564 คุณวิฑูรย์ สันติบุญญรัตน์ นายกสมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ได้เข้าร่วมงานเสวนาออนไลน์ “สถานการณ์ การขนส่งสินค้าทางทะเล และแนวโน้มอัตราค่าระวางเรือ ปี 2022” จัดโดย สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย โดยได้ร่วมเสวนาร่วมกับ ดร. ชัยชาญ เจริญสุข ประธานสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย คุณพิเศษ ฤทธาภิรมย์ ประธานสมาคมเจ้าของเรือและตัวแทนเรือกรุงเทพฯ ในวันดังกล่าว คุณวิฑูรย์ สันติบุญญรัตน์ ได้ร่วมแบ่งปันข้อมูล บทบาทหน้าที่ของผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ และรายงานเกี่ยวกับสถานการณ์ด้านการขนส่งสินค้าทางทะเล สำหรับสถานการณ์ด้านการขนส่งสินค้าทางทะเลในช่วงปี 2563 – 2564 ที่ผ่าน ส่งผลให้ตัวเลขด้านการส่งออกปรับลดลง และเริ่มกลับมาฟื้นตัวในช่วงต้นปี 2564 ซึ่งส่งผลให้ในช่วงดังกล่าว ผู้ส่งออก-ผู้นำเข้า และผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ประสบปัญหาตู้สินค้าขาดแคลน และไม่สามารถหาพื้นที่ระวางเรือได้เพียงพอต่อการส่งออก ทำให้ค่าขนส่งสินค้าทางทะเลปรับตัวสูงขึ้น ซึ่งสาเหตุสืบเนื่องมาจากตู้สินค้าไปติดค้างที่ประเทศอเมริกาทำให้ตู้สินค้าที่จะนำกลับมาใช้ระบบหมุนเวียนไม่ทัน ทั้งนี้ สมาคมฯ ได้รับการติดต่อจากกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ หรือ DITP ในการจัดทำโครงการรวมกลุ่มเพื่อจองตู้สินค้า และ ร่วมกับ Thai Trade Center ของ DITP ประจำประเทศอเมริกา ในการจัดหาระวางเรือ เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการ SME โดยสมาชิกสมาคมฯ ที่เข้าร่วมโครงการได้มีส่วนช่วยเหลือผู้ประกอบการ SME ในการหาพื้นที่ระวางเรือในการส่งออก ตาม Trade Lane ที่ผู้นำเข้า-ส่งออกแจ้งมา ปัจจุบันประเทศจีนได้ร่วมลงทุนกับประเทศลาวในการเดินรถไฟความเร็วสูง คุณหมิง-เวียงจันทน์ซึ่งจะเริ่มให้บริการตั้งแต่วันที่ 2 ธันวาคม 2564 ที่จะถึงนี้ ในการนี้รัฐบาลไทยโดยกระทรวงคมนาคม กรมการขนส่งทางราง, กรมการขนส่งทางบก และ กรมศุลกากร ได้มีนโยบายที่จะเชื่อมต่อจากประเทศไทยไปเวียงจันทน์ ประเทศลาว น่าจะเป็นโอกาสอันดีที่สินค้าในหมวดผลไม้ เช่น ทุเรียน มังคุด และลำไย จะได้มีโอกาสใช้เส้นทางขนส่งนี้ในการขนส่งสินค้าไปยังประเทศจีน และเพื่อลดความแออัด และ high demand ในการขนส่งทางทะเล ซึ่งจะส่งผลให้ต้นทุนค่าขนส่งถูกลง พร้อมกันนี้ยังได้นำเสนอ NDPT: National Digital Trade Platform และ eLMP: e-Logistics Market Place ซึ่ง TIFFA EDI กำลังพัฒนาอยู่ เพื่อให้บริการทางด้าน Digital Connectivity กับ ทุกภาคส่วนที่อยู่บนระบบ eco system นอกจากนี้ ได้ฝากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการช่วยผลักดันและแก้ไขปัญหา เช่น การ Turnaround Time ของตู้สินค้า จาก 15 วัน ปรับลดเหลือ 7 วัน เพื่อให้การขนส่งเกิดความรวดเร็วมากยิ่งขึ้น รวมถึงปัญหาจัดเก็บ VAT 7% เหลือ 0% ของผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ เพื่อเพิ่มเงินหมุนเวียนให้แก่ผู้ส่งออก สำหรับ ดร. ชาญชัย เจริญสุข ประธานสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย ได้ฝากประเด็นเรื่องการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานให้รองรับต่อการเติบโตของภาคการส่งออก การพิจารณาส่งเสริมการขนส่ง MTO เนื่องจากการทำ shipment ไปผ่านประเทศจีน โดยผ่านเส้นทาง Belt & road ยังไม่สามารถทำได้ นอกจากนี้นำเสนอให้ศึกษาขยายตลาดไปยังกลุ่ม RCEP ที่ใกล้กับประเทศไทย เช่น ประเทศออสเตรเลีย ประเทศนิวซีแลนด์ ประเทศจีนและประเทศเกาหลีใต้ เป็นต้น คุณพิเศษ ฤทธาภิรมย์ ประธานสมาคมเจ้าของเรือและตัวแทนเรือกรุงเทพฯ นำเสนอและผลักดันให้มีการนำข้อมูลของเรือ ในการแชร์ให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องได้ทราบ เพื่อให้สามารถบริหารจัดการ การรับตู้เปล่า การคืนตู้ รวมถึงข้อมูลอื่นๆ เพื่อให้แต่ละภาคส่วนสามารถบริหารจัดการการดำเนินงานได้ราบรื่นยิ่งขึ้น
    Description File : news618_1.jpg , news618_2.jpg , news618_3.jpg , 

Close Window
  Copyright 2006-2007 © Thai International Freight Forwarders Association All rights reserved.
Created By Asia IT Solution Co.,Ltd.