เอกสาร presentation ประชุมใหญ่สามัญ 2559 ในส่วนของ ICD


ตามที่คุณสุวิทย์ พีระเพทย์ได้แจ้งไว้ในที่ประชุมเรื่อง ให้เผยแพร่ข้อมูล presentation ของ ICD แก่สมาชิกสมาคมฯ ที่ต้องการข้อมูลครับ

Read more
image01

การพัฒนามาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ ระยะที่ 2


Read more
image01

เอกสารจากกรมเจ้าท่า 18 ก.พ. 2559


เอกสารประกอบการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ: ผลกระทบ ปัญหา อุปสรรคต่อการพัฒนาการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบและการพัฒนาระบบ E-service กับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (AEC)

Read more
image01

ผลการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ครั้งที่ 1 /2559


ผลการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ครั้งที่ 1/2559 นายดรุณ แสงฉาย รองปลัดกระทรวงคมนาคม ในฐานะโฆษกกระทรวงคมนาคม แถลงข่าวการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้องประชุม กระทรวงคมนาคม นายดรุณ แสงฉาย กล่าวว่า นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานกรรมการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ได้กำหนดการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ทำเนียบรัฐบาล โดยมี นายออมสิน ชีวะพฤกษ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นรองประธานกรรมการ นายดรุณ แสงฉาย รองปลัดกระทรวงคมนาคม หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านการขนส่ง รักษาราชการแทน อธิบดีกรมเจ้าท่า เป็นกรรมการและเลขานุการ สรุปผลของการประชุม ดังนี้ 1. การกำหนดภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) อัตราร้อยละ 0 สำหรับผู้ประกอบการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ ที่ประชุมรับทราบผลการศึกษาของกระทรวงการคลัง ซึ่งระบุว่าการปรับอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 0 สำหรับผู้ส่งออกที่ใช้บริการผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศจะเป็นผลดีในการช่วยลดภาระภาษีมูลค่าเพิ่มที่ผู้ส่งออกต้องชำระไปก่อน และขอคืนภายหลัง เช่นเดียวกับผู้ส่งออกรายใหญ่ที่ใช้บริการสายการเดินเรือโดยตรง และเห็นชอบให้เก็บภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ 0 สำหรับการให้บริการขนส่งระหว่างประเทศของผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศที่จดทะเบียนเป็นผู้ประกอบการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบตาม พ.ร.บ. การขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ พ.ศ. 2548 เพื่อจูงใจให้ผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศเข้าสู่ระบบการกำกับดูแลของภาครัฐ และสร้างระบบ One Stop Service เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ส่งออก และให้กรมสรรพากรหารือกับภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณารายละเอียดของการปรับฐานภาษี ให้มีผลทางปฏิบัติโดยเร็ว 2. โครงการสนับสนุนการต่อเรือในประเทศเพื่อพัฒนากองเรือขนส่งน้ำมันชายฝั่งของไทย ที่ประชุมพิจารณาเห็นว่า โครงการดังกล่าวจะเป็นผลดีต่อการพัฒนากองเรือพาณิชย์ไทย พัฒนาอุตสาหกรรมต่อเรือ และอุตสาหกรรมต่อเนื่องภายในประเทศ โดยให้กระทรวงคมนาคมจัดประชุมหารือกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง เพื่อผลักดันโครงการดังกล่าว และให้กรมเจ้าท่าประสานงานกับรัฐบาลญี่ปุ่นเพื่อยืนยันการเข้าร่วมโครงการฯ ทั้งนี้ รัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนการพัฒนากองเรืออุตสาหกรรมต่อเรือ และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง อันเป็นปัจจัยสนับสนุนที่สำคัญต่อเป้าหมายการพัฒนาประเทศไทยให้เป็น Hub ด้านการพาณิชยนาวีในภูมิภาค 3. แนวทางการส่งเสริมกิจการต่อเรือสนับสนุนอุตสาหกรรมสำรวจและผลิตปิโตรเลียมในทะเลของไทย ที่ประชุมเห็นควรส่งเสริมกิจการเรือสนับสนุนของไทยมีโอกาสทำการค้าในเขตเศรษฐกิจจำเพาะมากยิ่งขึ้น โดยให้กระทรวงคมนาคมจัดประชุมหารือกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณากำหนดแนวทาง การส่งเสริมกิจการเรือสนับสนุนของไทยในอุตสาหกรรมสำรวจและผลิตปิโตรเลียมในทะเล รวมถึงเขตเศรษฐกิจจำเพาะให้มีผลในทางปฏิบัติโดยเร็ว ซึ่งรัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนให้เรือไทยเข้าไปมีบทบาทในการให้บริการขนส่งทั้งในและระหว่างประเทศ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของไทยเพื่อรองรับอุตสาหกรรมต่าง ๆ 4. การยกร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการพาณิชยนาวี พ.ศ. .... ที่ประชุมรับทราบว่า การยกร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการพาณิชยนาวี พ.ศ. .... เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยมีสาระสำคัญที่ครอบคลุมทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการพาณิชยนาวี ดังนี้ (1) ปรับปรุงโครงสร้างและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการฯ (2) จัดตั้งหน่วยงานพิเศษ เพื่อทำหน้าที่หลักในการศึกษา รวบรวมข้อมูล จัดทำแผนงาน โครงการ ติดตามและวิเคราะห์ผลการดำเนินงานอย่างเป็นระบบครบวงจร (3) เพิ่มเติมมาตรการส่งเสริมและสิทธิประโยชน์ให้แก่ภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ขณะนี้ร่างกฎหมายดังกล่าวอยู่ระหว่างการนำเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ก่อนส่งให้กระทรวงคมนาคมพิจารณาในรายละเอียด และเสนอคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบต่อไป 5. การปรับปรุงองค์ประกอบคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง จำนวน 6 คณะ ภายใต้คณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ที่ประชุมเห็นชอบให้ปรับปรุงองค์ประกอบของคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง จำนวน 6 คณะ ภายใต้คณะกรรมการฯ ได้แก่ คณะกรรมการเฉพาะเรื่องพัฒนากองเรือพาณิชย์ไทย คณะกรรมการเฉพาะเรื่องพัฒนาการขนส่งชายฝั่งและลำน้ำ คณะกรรมการเฉพาะเรื่องพัฒนาอู่เรือ คณะกรรมการเฉพาะเรื่องพัฒนาท่าเรือ คณะกรรมการเฉพาะเรื่องพัฒนาบุลากรด้านพาณิชยนาวี และคณะกรรมการเฉพาะเรื่องพัฒนาคณะกรรมการเฉพาะเรื่องพัฒนาการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบและการขนส่งเชื่อมโยง เพื่อให้มีองค์ประกอบครบถ้วน เป็นปัจจุบัน และรวมเป็นคำสั่งที่สมบูรณ์ฉบับเดียว เพื่อให้เป็นกลไกขับเคลื่อนที่สำคัญในการพัฒนากิจการพาณิชยนาวีไทยอย่างมีประสิทธิภาพ

Read more
image01

เอกสารประกอบงานสัมมนาประกันภัยปี 2559


ตามที่สมาคมฯ มีการจัดสัมมนาประกันภัยทุกต้นปี เพื่อชี้แจงเรื่องความคุ้มครองของประกันภัย ค่าใช้จ่าย และการทำงานร่วมกันของ สมาชิกสมาคมฯ สมาคมฯ บริษัทนายหน้าประกันภัย และบริษัทประกันภัย เนื่องด้วยในปีนี้ไม่ได้มีการจัดทำเอกสารประกอบการสัมมนาชุดใหม่ สมาคมฯ ขอใช้ไฟล์ที่นำเสนอในงานสัมมนาให้สมาชิกบันทึกแทนครับ

Read more
image01
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ โดย มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา : ขอเชิญร่วมงานสัมมนา และขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษา
Link 1 Link 2 Link 3 Link 4
 
พิธีเปิดการใช้งานระบบติดตามทางศุลกากร (Tracking System) ภายใต้เทคโนโลยี e-Lock และเปิดโครงการปล่อยสินค้าล่วงหน้า (Pre-arrival Processing System)
 
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ : ขอความร่วมมือแสดงความประสงค์เป็นตัวแทนการขนส่งงานแสดงสินค้า The 13th China-ASEAN Expo (The 13th CAEXPO) Link 1 Link 2
 
ธนาคารกรุงไทย : สัมมนา "เจาะขุมทรัพย์ใหม่ ในตลาดตะวันออกกลาง Link 1 Link 2
 
ประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย จำนวน ๒ ฉบับ Link 1 Link 2
 
ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง การจัดทำข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของนายจ้าง
 
ข่าวการท่าเรือแห่งประเทศไทย : รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมมอบนโยบายหน่วยงานในสังกัด”
 
วารสาร สนย. ฉบับที่ 11 ประจำเดือนมิถุนายน 2555
 
โครงการนิคมอุตสาหกรรมและท่าเรือน้ำลึกทวาย
image01
 
Login
Password
 
SEARCH MEMBER
Company name
FreightForwarders
NVOCC MTO Logistics
Service zone
 
32/2559
19/2559
13/2559
11/2559
07/2559
read more...
Feb 2016
Jan 2016 (3)
Jan 2016 (2)
Jan 2016 (1)
read more...
 
Guarantee Letter from TIFFA member.
Membership Applicant.
Qualifications and Types of Service.
Regulations (English).
Regulations (Thai).
TIFFA member Benefits.
TIFFA map.
FIATA BL Order Form.
TIFFA BL Report.
Copyright 2006-2013 Thai International Freight Forwarders Association All rights reserved
Created By Asia IT Solution Co.,Ltd.