TIFFA เข้าร่วมงาน “วันคล้ายวันสถาปนา สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) TPQI Day – พลิกโฉม สคช. ประเทศไทยก้าวไกล คนไทยมืออาชีพ”


วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม 2561 สมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ โดย คุณเกตติวิทย์ สิทธิสุนทรวงศ์ นายกสมาคมฯ, คุณอารยา คงสุนทร เลขาธิการสมาคมฯ และ คุณสมชาย บรรลือเสนาะ ผู้จัดการสมาคม ได้เป็นผู้แทนสมาคมฯ เข้าร่วมงาน “วันคล้ายวันสถาปนา สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) TPQI Day – พลิกโฉม สคช. ประเทศไทยก้าวไกล คนไทยมืออาชีพ” โดยภายในงานได้รับเกียรติจาก พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานกล่าวเปิดงานและ ปาฐกถา ในหัวข้อเรื่อง “คุณวุฒิวิชาชีพกับการพัฒนากำลังคนสู่ประเทศไทย 4.0” ภายในงานได้มีการมอบโล่เกียรติคุณสำหรับองค์กรรับรองฯ ที่มีผลงานดีเด่นในปี 2560 ซึ่งสมาคมฯ ได้รับโล่เกียรติคุณในครั้งนี้ด้วย ณ ห้องแกรนด์ ไดมอนด์ บอลรูม ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี วัตถุประสงค์ของการจัดงานดังกล่าวเพื่อเป็นการเผยแพร่ระบบคุณวุฒิวิชาชีพ กลุ่มอาชีพหรือกลุ่มวิชาชีพ มาตรฐานอาชีพ องค์การที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา และวิสัยทัศน์การดำเนินงานในอนาคตเพื่อนำไปสู่การพัฒนาอาชีพและศักยภาพกำลังคนของประเทศ รวมทั้งการเสริมภาพลักษณ์ความเป็นมืออาชีพในการขับเคลื่อนกำลังคนไปสู่ความก้าวหน้าของอาชีพในระดับโลกอีกด้วย

Read more
image01

TIFFA ITBS : ขอเรียนเชิญสมาชิกสมาคมฯ ร่วมให้การสนับสนุนโครงการพัฒนาบุคลากรในระดับปริญญาตรี สาขาโลจิสติกส์ ด้านธุรกิจพาณิชยนาวี


เรียน สมาชิกสมาคมฯ สมาคมฯ ได้มีโครงการร่วมมือทางวิชาการระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา กับ สมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (TIFFA) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการซัพพลายเชนธุรกิจ แขนงวิชา ธุรกิจพาณิชยนาวี (ภาคพิเศษ) นั้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1.เพื่อพัฒนาบุคลากรประจำการและระดับหัวหน้างานของบริษัทภายใต้สมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศให้มีความรู้ความสามารถ ด้านบริหารจัดการ รวมถึงศาสตร์ทางด้านธุรกิจพาณิชยนาวี 2.เพื่อพัฒนาและผลิตบัณฑิตในโครงการให้เป็นบุคลากรของบริษัทภายใต้สมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศที่เป็นผู้มีความเป็นผู้นำ มีความใฝ่รู้ สามารถใช้ภาษาสากลและเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้ในงานด้านการบริหารจัดการในศาสตร์ทางด้านธุรกิจพาณิชยนาวีได้ รวมถึงการเพิ่มขีดความสามารถในการทำงาน ตลอดจนสามารถแก้ไขปัญหาด้านการบริหารจัดการทางด้านธุรกิจพาณิชยนาวีได้ และสืบเนื่องมาจากการที่สมาชิกของสมาคมฯ มักจะประสบปัญหาการขาดแคลนบุคลากรในระดับปริญญาตรีเพื่อรองรับการขยายงานของสมาชิกฯ กอปรกับการที่สมาชิกฯ จะต้องประสบปัญหาในเรื่องอัตราการเข้าออกงาน (Turnover Rate) ในอัตราที่สูงสำหรับพนักงานที่อยู่ในช่วงทดลองงาน และมีอัตราเฉลี่ยในการลาออกไม่ต่ำกว่า 30-50 % ของพนักงานที่อยู่ในช่วงเวลาของการทดลองงาน ในการนี้สมาคมฯ ขอเรียนเชิญสมาชิกสมาคมฯ ร่วมให้การสนับสนุนการดำเนินการโครงการดังกล่าว โดยมอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามเงื่อนไขในข้อตกลงและผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการดำเนินงานโครงการความร่วมมือทางวิชาการ (รายละเอียดดังแนบ) จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและขอความกรุณาในการสนับสนุนโครงการดังกล่าวด้วย จักเป็นพระคุณยิ่ง ขอแสดงความนับถือ สมชาย บรรลือเสนาะ ผู้จัดการสมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ITBS โทรศัพท์ 02-018-2800 ต่อ 8901-8909 e-mail : itbs@itbsthai.com

Read more
image01

TIFFA ร่วมให้การต้อนรับและเข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์


เมื่อวันเสาร์ที่ 19 พฤษภาคม 2561 สมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ได้ให้การต้อนรับคณะอนุกรรมการมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ โดยมี คุณเกตติวิทย์ สิทธิสุนทรวงศ์ นายกสมาคมฯ และ คุณสมชาย บรรลือเสนาะ ผู้จัดการสมาคมฯ ร่วมให้การต้อนรับและเข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ โดยเป็นการประชุมหารือเพื่อทบทวนผลและแผนการดำเนินงานของอนุกรรมการมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ ตามที่คณะกรรมการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ ได้แต่งตั้ง กลุ่มสาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ ที่ 120/2560 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2560 และจัดทำ Assessment Standard สำหรับองค์การรับรองและเจ้าหน้าที่สอบสาขาวิชาโลจิสติกส์ระยะที่ 1 จำนวน 5 คณะ และได้ดำเนินการทบทวนไปเป็นจำนวนมากแล้ว อีกทั้งยังได้ดำเนินการผลักดันการเข้ารับการประเมินของบุคลากรในสาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ ณ ห้องประชุมชั้น 4 สมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ เขตบางนา กรุงเทพฯ

Read more
image01

TIFFA เข้าร่วมการประชุม ระดมความคิดเห็น “การพัฒนาระบบการให้การรับรองมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก


วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤษภาคม 2561 สมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (TIFFA) โดย คุณสมชาย บรรลือเสนาะ ผู้จัดการสมาคมฯ ได้เข้าร่วมการประชุม ระดมความคิดเห็น “การพัฒนาระบบการให้การรับรองมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก ณ ห้องยุคลธร โรงแรม อมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ ด้วยกรมการขนส่งทางบก ได้ดำเนินโครงการยกระดับระบบมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งสินค้าทางถนนของประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับและพัฒนาระบบการให้การรับรองมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก (Q Mark) ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมถึงส่งเสริมสิทธิประโยชน์จาการได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก

Read more
image01

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 และงานเลี้ยงสังสรรค์ สมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ


เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา สมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (TIFFA)ได้จัดงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 และงานเลี้ยงสังสรรค์ ณ โรงแรม วินเซอร์ สวีท กรุงเทพ ซึ่งสมาคมฯ ได้จัดเป็นประจำทุกปี การประชุมครั้งนี้สมาชิกสมาคมฯ ได้ให้การต้อนรับเข้าร่วมประชุมเป็นอย่างดี ภายในงาน คุณเกตติวิทย์ สิทธิสุนทรวงศ์ นายกสมาคม ได้กล่าวรายงานผลการดำเนินงานของสมาคม ในปี 2560 พร้อมขอบคุณสมาชิกที่ให้เกียรติมาเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งที่สมาชิกจะมาเข้าร่วมประชุมพร้อมหน้าพร้อมตากันในทุกๆปี

Read more
image01
 
ประกาศกรมเจ้าท่า ที่ 113/2559 เรื่อง แนวทางการปฎิบัติเพื่อรองรับการบังคับใช้ข้อกำหนดของอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยความปลอดภัย แห่งชีวิตในทะเลตามมาตรการตรวจรับรองน้ำหนักมวลรวมของตู้คอนเทนเนอร์บรรจุสินค้า
Link 1 Link 2 Link 3
 
ประกาศท่าเรือกรุงเทพ การท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง แนวทางการปฏิบัติเพื่อรองรับการบังคับใช้ข้อกำหนดของอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยความปลอดภัยแห่งชีวิตในทะเลตามมาตรการตรวจรับรองน้ำหนักมวลรวมของตู้คอนเทนเนอร์บรรจุสินค้า
 
ประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง การอนุญาตผ่านเข้าออกเขตพื้นที่หวงห้าม (Restricted Area) ท่าเรือกรุงเทพ
Link 1 Link 2
   
image01
 
Login
Password
 
SEARCH MEMBER
Company name
FreightForwarders
NVOCC MTO Logistics
Service zone
 
114/2560
91/2560
87/2560
153/2559
148/2559
read more...
APRIL 2018
MARCH 2018
FEBRUARY 2018
JANUARY 2018
DECEMBER 2017
read more...
 
Guarantee Letter from TIFFA member.
Membership Applicant.
Qualifications and Types of Service.
Regulations (English).
Regulations (Thai).
TIFFA member Benefits.
TIFFA map.
FIATA BL Order Form.
TIFFA BL Report.
Copyright 2006-2013 Thai International Freight Forwarders Association All rights reserved
Created By Asia IT Solution Co.,Ltd.