TIFFA ร่วมประชุมระดมความคิดเห็น โครงการทบทวนมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพสู่กรอบคุณวุฒิวิชาชีพ (8 ระดับ) สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ ระยะที่ 1


เมื่อวันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 คุณเฉลิมศักด์ กาญจนวรินทร์ ปฎิคมสมาคมฯ และ คุณสมชาย บรรลือเสนาะ ผู้จัดการสมาคมฯ/ผู้อำนวยการ ITBS ร่วมให้การต้อนรับ ผศ.อานนท์ นิยมผล คณะบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม และ คณาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เพื่อร่วมประชุมระดมความคิดเห็น โครงการทบทวนมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพสู่กรอบคุณวุฒิวิชาชีพ (8 ระดับ) สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ ระยะที่ 1 โดยการประชุมดังกล่าวเพื่อทบทวนหน่วยสมรรถนะ (Unit of Competency) สมรรถนะย่อย (Element of Competency) และเกณฑ์การปฎิบัติงาน (Performance Criteria) เพื่อนำเข้าสู่กรอบคุณวุฒิวิชาชีพ (8 ระดับ) ณ สมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ

Read more
image01

FIATA Working Group SEA Transport Meeting


ระหว่างวันที่ 11 – 12 กุมภาพันธ์ 2562 คุณสมศักดิ์ วิเศษเรืองโรจน์ ที่ปรึกษานายกสมาคมฯ และคุณธีระพล กล้าอยู่ นายทะเบียนสมาคมฯ/กรรมการบริหารสมาคมฯ ได้เป็นผู้แทนสมาคมฯ ในการเข้าร่วมประชุม “FIATA Working Group SEA Transport Meeting” จัดโดย FIATA: International Federation of Freight Forwarders Associations ร่วมกับ VLA: Vietnam Logistics Business Association ซึ่งเป็นการประชุมที่จัดขึ้นเป็นครั้งแรกของคณะทำงานด้านการขนส่งสินค้าทางทะเลเพื่อหารือแนวทางพัฒนาธุรกิจด้านการขนส่งสินค้าทางทะเล รวมถึงการอัพเดทข้อมูลเกี่ยวกับเรื่อง Demurrage and Detention in Container Shipping ณ เมืองโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม

Read more
image01

TIFFA เข้าร่วมประชุมคณะทำงานประสานความร่วมมือภาครัฐและภาคเอกชนประจำพื้นที่ (ครอ. สทก.) ครั้งที่ 1/2562


เมื่อวันพุธที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 คุณสุรชัย พงศ์เป็นสุข กรรมการบริหารสมาคมฯ ได้เป็นผู้แทนสมาคมฯ เข้าร่วมประชุมคณะทำงานประสานความร่วมมือภาครัฐและภาคเอกชนประจำพื้นที่ (ครอ. สทก.) ครั้งที่ 1/2562 ร่วมกับผู้แทนจากภาครัฐและเอกชน โดยที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณา เรื่อง ขั้นตอนระบบการเชื่อมโยงข้อมูลการตรวจปล่อยตู้สินค้าขาออก กรณี Red Line รวมถึงการแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง การปฎิบัติพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านเคาน์เตอร์บริการ (Service Counter) ตามที่ประกาศกรมศุลกากรที่ 302/2561และ แนวทางในการพัฒนารูปแบบการปฎิบัติงานร่วมกันระหว่างสำนักงานศุลกากรท่าเรือกรุงเทพกับการท่าเรือกรุงเทพ เพื่อลดขั้นตอนด้านเอกสาร ระยะเวลาการปฎิบัติงาน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ณ กรมศุลกากร

Read more
image01

TIFFA ได้เข้าพบ Mr. Xu Ningning ประธาน CABC: China Asean Business Council


เมื่อวันพุธที่ 23 มกราคม 2562 คุณเกตติวิทย์ สิทธิสุนทรวงศ์ นายกสมาคมฯ ได้เข้าพบ Mr. Xu Ningning ประธาน CABC: China Asean Business Council ที่เดินทางมาประเทศไทย ในครั้งนี้คุณเกตติวิทย์ โด้มีโอกาสหารือเรื่องความร่วมมือทางการค้าและระบบโลจิสติกส์ ระหว่าง China Asean Ciuntries และประเทศไทย รวมถึงการขอรับการสนับสนุนจาก Mr. Xu Ningning และ CABC ในการให้การสนับสนุนการจัดตั้งโครงการ AFFA Logistics Institute (ALI) ที่ทางสมาคมฯ ได้รับมอบหมายจาก AFFA: Asean Federation of Forwarders Associations ให้เป็น Project Leaderในการจัดตั้งสถาบัน ALI เพื่อเป็นศูนย์กลางในการจัดฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรสาขาธุรกิจผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศและธุรกิจโลจิสติกส์ของภูมิภาคอาเซียน โดยโครงการดังกล่าวจะเป็นการออกแบบหลักสูตรและจัดฝึกอบรม ที่จะเป็นมาตรฐานเดียวกัน สามารถนำไปใช้และปฏิบัติได้จริงใน 10 ประเทศของภูมิภาคอาเซียน

Read more
image01

TIIFA ร่วมให้การต้อนรับ ผู้แทนจาก JICA: Japan International Cooperation Agency – JICA และผู้แทนจาก Department of Logistics Monitoring and Evaluation, Ministry of Public Works and Transport ประเทศกัมพูชา


เมื่อวันที่อังคารที่ 22 มกราคม 2562 คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ โดย คุณเกตติวิทย์ สิทธิสุนทรวงศ์ นายกสมาคมฯ, คุณสุวิทย์ รัตนจินดา ที่ปรึกษานายก/กรรมการสมาคมฯ, คุณพงศ์เทพ ตั้งพินิจจิต ที่ปรึกษานายก/กรรมการสมาคมฯ, คุณสมศักดิ์ วิเศษเรืองโรจน์ ที่ปรึกษานายกสมาคมฯ, คุณอารยา คงสุนทร เลขาธิการสมาคมฯ, คุณสุรชัย พงศ์เป็นสุข กรรมการสมาคมฯ, คุณสมโภชน์ อุดมศรี กรรมการสมาคมฯ, คุณอัมรินทร์ อินอำไพ กรรมการสมาคมฯ และคุณสมชาย บรรลือเสนาะ ผู้จัดการสมาคมฯ ร่วมให้การต้อนรับผู้แทนจาก JICA: Japan International Cooperation Agency – JICA และผู้แทนจาก Department of Logistics Monitoring and Evaluation, Ministry of Public Works and Transport ประเทศกัมพูชา เนื่องด้วยประเทศกัมพูชาได้รับทุนสนับสนุนจาก JICA ในการจัดทำ “Project for Improvement of the Logistics Systems of Cambodia” เพื่อนำข้อมูลที่ได้ไปปรับปรุง the Cambodia Logistics Master Plan ในส่วนของสมาคมฯได้นำเสนอข้อมูลที่เกี่ยวกับธุรกิจโลจิสติกส์ เช่น การฝึกอบรมบุคลากรด้านโลจิสติกส์,การจัดการบริการลานบรรจุสินค้า รวมถึงIT ที่เกี่ยวข้องให้ผู้แทนทราบ

Read more
image01
เมื่อวันที่ 30 – 31 สิงหาคม 2561 ณ ห้องภิรัช 3 ไบเทค บางนา กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (สค.) ได้จัดเสวนานักโลจิสติกส์ระดับโลก เจาะลึกกลยุทธ์บริหารห่วงโซ่อุปทานสินค้าเกษตรและสินค้าเน่าเสียง่าย ซึ่งงานเสวนาดังกล่าวกรมส่งเสริมฯ ได้ เชิญผู้เชี่ยวชาญโลจิสติกส์ระดับโลก เปิดเวที TILOG-LOGISTIX 2018 จัด Symposium เสวนาเจาะลึกสถานการณ์และทิศทางโลจิสติกส์ของโลกโดยเฉพาะเอเชีย พร้อมเผยกลยุทธ์บริหารห่วงโซ่อุปทานสินค้าเกษตรและสินค้าเน่าเสียง่าย ภายใต้แนวคิด The Future of Agriculture and Perishable Goods Value Chain หนุนทั้งผู้ให้และผู้ใช้บริการโลจิสติกส์ปรับตัวรับการขยายตัวตลาดสินค้าเกษตรและอาหารในอนาคต

กรมเจ้าท่า เตรียมความพร้อมการยกเลิกสำเนาเอกสารราชการ (Zero Copy) เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน

ประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง การเรียกเก็บค่าบริการท่าเทียบเรือภายในประเทศของท่าเรือกรุงเทพ และค่าบริการสำหรับกิจกรรมส่งเสริม และสนับสนุนการขนส่งโดยเรือชายฝั่งและเรือลำเลียง (โรงพักสินค้า 1 และ 2)

image01
 
Login
Password
 
SEARCH MEMBER
Company name
FreightForwarders
NVOCC MTO Logistics
Service zone
 
9/2562
7/2562
6/2562
1/2562
232/2561
220/2561
157/2561
144/2561
140/2561
139/2561
read more...
JANUARY 2019
DECEMBER 2018
NOVEMBER 2018
OCTOBER 2018
SEPTEMBER 2018
AUGUST 2018
JULY 2018
JUNE 2018
MAY 2018
APRIL 2018
read more...
 
Guarantee Letter from TIFFA member.
Membership Applicant.
Qualifications and Types of Service.
Regulations (English).
Regulations (Thai).
TIFFA member Benefits.
TIFFA map.
FIATA BL Order Form.
TIFFA BL Report.
Copyright 2006-2013 Thai International Freight Forwarders Association All rights reserved
Created By Asia IT Solution Co.,Ltd.