TIFFA ร่วมประชุมระดมความคิดเห็น โครงการทบทวนมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพสู่กรอบคุณวุฒิวิชาชีพ (8 ระดับ) สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ ระยะที่ 1


วันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2562 คุณสมชาย บรรลือเสนาะ ผู้จัดการสมาคมฯ/ผู้อำนวยการ ITBS ร่วมประชุมกับคณะทำงาน เพื่อระดมความคิดเห็น โครงการทบทวนมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพสู่กรอบคุณวุฒิวิชาชีพ (8 ระดับ) สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ ระยะที่ 1 โดยการประชุมดังกล่าวเพื่อประชุมคณะทำงานรวมทั้งให้คำปรึกษาหารือแนะนำแนวทางเชิงปฏิบัติการเพื่อวิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดจากการปรับชั้นคุณวุฒิวิชาชีพและปรับปรุงรายละเอียดในเครื่องมือให้สอดคล้องกับชั้นคุณวุฒิวิชาชีพที่ได้รับการปรับปรุง รวมทั้งทบทวนรายละเอียดของกระบวนการประเมินสมรรถนะ ให้มีความสมบูรณ์สอดคล้องต่อกรอบคุณวุฒิวิชาชีพ (8 ระดับ) ณ สมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ

Read more
image01

4 ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 และงานเลี้ยงสังสรรค์ สมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ


เมื่อวันพุธที่ 3 เมษายน 2562 สมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (TIFFA)ได้จัดงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 และงานเลี้ยงสังสรรค์ ณ โรงแรม ดิเอมเมอรัลด์ ถ.รัชดาภิเษก กรุงเทพ ซึ่งสมาคมฯ ได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี การประชุมครั้งนี้สมาชิกสมาคมฯ ได้ให้การต้อนรับเข้าร่วมประชุมเป็นอย่างดี ภายในงาน คุณเกตติวิทย์ สิทธิสุนทรวงศ์ นายกสมาคมฯ ได้กล่าวรายงานผลการดำเนินงานของสมาคม ในปี 2561 พร้อมขอบคุณสมาชิกที่ให้เกียรติมาเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งที่สมาชิกจะมาเข้าร่วมประชุมพร้อมหน้าพร้อมตากันในทุกๆปี สำหรับปีนี้ วาระสำคัญของทางสมาคมฯ ได้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ วาระปี 2562-2564 ซึ่งมี คณะผู้แทนทั้งหมด 15 ท่าน หลังจากนั้นจะมีการประชุมเพื่อกำหนดตำแหน่งนายกสมาคมฯ และกรรมการตำแหน่งต่างๆ ในลำดับต่อไป

Read more
image01

TIFFA ร่วมแสดงความยินดีกับผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่


เมื่อวันศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2562 สมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ โดย คุณเกตติวิทย์ สิทธิสุนทรวงศ์ นายกสมาคมฯ , คุณธีระพล กล้าอยู่ นายทะเบียนสมาคม ฯ และคุณสมชาย บรรลือเสนาะ ผู้จัดการสมาคมฯ ได้เป็นผู้แทนสมาคมฯ เข้าพบ เรือโท กมลศักดิ์ พรหมประยูร ผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย เพื่อร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ ณ การท่าเรือแห่งประเทศไทย

Read more
image01

ARISE Plus Capacity Building Workshop on Multimodal Transport and Meeting on AFAMT ณ นครโฮจิมินห์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม


เมื่อวันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 คุณสมศักดิ์ วิเศษเรืองโรจน์ ที่ปรึกษานายกสมาคมฯ และ คุณสมโภชน์ อุดมศรี กรรมการบริหารสมาคมฯ ได้เป็นผู้แทนสมาคมฯ ในการเข้าร่วมประชุม สัมมนาเสริมสร้างความสามารถว่าด้วยการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบและการประชุมเกี่ยวกับกรอบความร่วมมืออาเซียนว่าด้วยการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ(ARISE Plus Capacity Building Workshop on Multimodal Transport and Meeting on AFAMT) โดยภายในงานคุณสมศักดิ์ ที่ปรึกษาสมาคมฯ และประธานสถาบัน AFFA Logistics Institute (ALI) ได้ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย “Safety, Security and Traceability experiences of Multimodal Transport in Thailand” ให้แก่ผู้แทนจากกลุ่มประเทศอาเซียนประกอบด้วยผู้แทนจากภาครัฐและเอกชนได้รับทราบข้อมูล สำหรับการประชุมดังกล่าวจัดโดยหัวหน้าโครงการรวมตัวทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาคอาเซียนจากสหภาพยุโรป (ASEAN Regional Integration Support from the EU: ARISE Plus) ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก EU วัตถุประสงค์ในการจัดการประชุมครั้งนี้ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้ภาครัฐและเอกชนในด้านการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบรวมถึง,การหารือและแลกเปลี่ยนข้อมูลรวมถึงให้คำแนะนำการเสริมสร้างด้านการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบและการพิจารณาพื้นที่ที่สำคัญในการให้ความช่วยเหลือทางด้านเทคนิค

Read more
image01

TIFFA ร่วมประชุมระดมความคิดเห็น โครงการทบทวนมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพสู่กรอบคุณวุฒิวิชาชีพ (8 ระดับ) สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ ระยะที่ 1


เมื่อวันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 คุณเฉลิมศักด์ กาญจนวรินทร์ ปฎิคมสมาคมฯ และ คุณสมชาย บรรลือเสนาะ ผู้จัดการสมาคมฯ/ผู้อำนวยการ ITBS ร่วมให้การต้อนรับ ผศ.อานนท์ นิยมผล คณะบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม และ คณาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เพื่อร่วมประชุมระดมความคิดเห็น โครงการทบทวนมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพสู่กรอบคุณวุฒิวิชาชีพ (8 ระดับ) สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ ระยะที่ 1 โดยการประชุมดังกล่าวเพื่อทบทวนหน่วยสมรรถนะ (Unit of Competency) สมรรถนะย่อย (Element of Competency) และเกณฑ์การปฎิบัติงาน (Performance Criteria) เพื่อนำเข้าสู่กรอบคุณวุฒิวิชาชีพ (8 ระดับ) ณ สมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ

Read more
image01
เมื่อวันที่ 30 – 31 สิงหาคม 2561 ณ ห้องภิรัช 3 ไบเทค บางนา กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (สค.) ได้จัดเสวนานักโลจิสติกส์ระดับโลก เจาะลึกกลยุทธ์บริหารห่วงโซ่อุปทานสินค้าเกษตรและสินค้าเน่าเสียง่าย ซึ่งงานเสวนาดังกล่าวกรมส่งเสริมฯ ได้ เชิญผู้เชี่ยวชาญโลจิสติกส์ระดับโลก เปิดเวที TILOG-LOGISTIX 2018 จัด Symposium เสวนาเจาะลึกสถานการณ์และทิศทางโลจิสติกส์ของโลกโดยเฉพาะเอเชีย พร้อมเผยกลยุทธ์บริหารห่วงโซ่อุปทานสินค้าเกษตรและสินค้าเน่าเสียง่าย ภายใต้แนวคิด The Future of Agriculture and Perishable Goods Value Chain หนุนทั้งผู้ให้และผู้ใช้บริการโลจิสติกส์ปรับตัวรับการขยายตัวตลาดสินค้าเกษตรและอาหารในอนาคต

กรมเจ้าท่า เตรียมความพร้อมการยกเลิกสำเนาเอกสารราชการ (Zero Copy) เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน

ประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง การเรียกเก็บค่าบริการท่าเทียบเรือภายในประเทศของท่าเรือกรุงเทพ และค่าบริการสำหรับกิจกรรมส่งเสริม และสนับสนุนการขนส่งโดยเรือชายฝั่งและเรือลำเลียง (โรงพักสินค้า 1 และ 2)

image01
 
Login
Password
 
SEARCH MEMBER
Company name
FreightForwarders
NVOCC MTO Logistics
Service zone
 
25/2562
22/2562
9/2562
7/2562
6/2562
1/2562
232/2561
220/2561
157/2561
144/2561
read more...
MARCH 2019
FEBRUARY 2019
JANUARY 2019
DECEMBER 2018
NOVEMBER 2018
OCTOBER 2018
SEPTEMBER 2018
AUGUST 2018
JULY 2018
JUNE 2018
read more...
 
Guarantee Letter from TIFFA member.
Membership Applicant.
Qualifications and Types of Service.
Regulations (English).
Regulations (Thai).
TIFFA member Benefits.
TIFFA map.
FIATA BL Order Form.
TIFFA BL Report.
Copyright 2006-2013 Thai International Freight Forwarders Association All rights reserved
Created By Asia IT Solution Co.,Ltd.