PRESENTATION งานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 ของ TIFFA ICD CO.,LTD.


Read more
image01

ทุนอบรมฟรี ด้านโลจิสติกส์ จบแล้วมีงานรองรับ


กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน ร่วมกับ สมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (TIFFA) โดย โรงเรียนธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ (ITBS) โครงการความร่วมมือเพื่อพัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์ รับสมัครผู้เข้าอบรมหลักสูตร ธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ (โดยไม่มีค่าใช้จ่าย)

Read more
image01

รัฐบาลให้การสนับสนุน 1,500 คน โดยไม่มีค่าใช้จ่าย


สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ร่วมกับ สมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ขอเชิญท่านที่ปฏิบัติงานใน วิชาชีพโลจิสติกส์ สาขางานจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ อาชีพผู้ให้บริการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ เข้าร่วมการทดสอบวัดระดับความสามารถของท่าน เพื่อรับประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพและหนังสือรับรองมาตรฐานอาชีพ โดยมีกำหนดการจัดสอบสำหรับปี 2560 ระดับคุณวุฒิชั้น 2 ชั้น 3 และชั้น 4 ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ถึง สิงหาคม หรือ เมื่อครบจำนวน 1,500 คนแล้ว สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 02-018-2800 www.ITBSTHAI.com

Read more
image01

“โครงการจัดทำระบบข้อมูลและตัวชี้วัดประสิทธิภาพบริการโลจิสติกส์ของอุตสาหกรรมบริการโลจิสติกส์ ประจำปีงบประมาณ 2559”


เนื่องด้วย สำนักธุรกิจบริการและโลจิสติกส์การค้า กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ได้จัดทำ “โครงการจัดทำระบบข้อมูลและตัวชี้วัดประสิทธิภาพบริการโลจิสติกส์ของอุตสาหกรรมบริการโลจิสติกส์ ประจำปีงบประมาณ 2559” พร้อมกันนี้กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ได้จัดสัมมนาขึ้นเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงแรมอโนมา แกรนด์ กรุงเทพ วัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ตัวชี้วัดประสิทธิภาพและผลการประเมินฯ ประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจ ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลด “ผลการประเมินประสิทธิภาพผู้ให้บริการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศของไทย” ได้ที่ http://www.tradelogistics.go.th/th/news-pressrelease/news-pressrelease-2/1083-2017-02-22-09-12-20

Read more
image01

TIFFA เข้าพบท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่


เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 ทางสมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ประกอบด้วย คุณสุวิทย์ รัตนจินดา ที่ปรึกษานายก/กรรมการสมาคม และ คุณสมชาย บรรลือเสนาะ ผู้จัดการสมาคม เข้าพบ ดร.พิเชษฐ์ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ณ อาคารรัฐประศาสนภักดี กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เพื่อร่วมแสดงความยินดีกับท่าน เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่

Read more
image01
 
TILOG LOGISTIX
Link 1
 
ประกาศกรมเจ้าท่า ที่ 113/2559 เรื่อง แนวทางการปฎิบัติเพื่อรองรับการบังคับใช้ข้อกำหนดของอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยความปลอดภัย แห่งชีวิตในทะเลตามมาตรการตรวจรับรองน้ำหนักมวลรวมของตู้คอนเทนเนอร์บรรจุสินค้า
Link 1 Link 2 Link 3
 
ประกาศท่าเรือกรุงเทพ การท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง แนวทางการปฏิบัติเพื่อรองรับการบังคับใช้ข้อกำหนดของอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยความปลอดภัยแห่งชีวิตในทะเลตามมาตรการตรวจรับรองน้ำหนักมวลรวมของตู้คอนเทนเนอร์บรรจุสินค้า
Link 1
 
ประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง การอนุญาตผ่านเข้าออกเขตพื้นที่หวงห้าม (Restricted Area) ท่าเรือกรุงเทพ
Link 1 Link 2
 
พิธีสาร 7 ระบบศุลกากรผ่านแดน และภาคผนวกทางเทคนิค
Link 1 Link 2 Link 3
 
ประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย เกี่ยวกับ การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมพิเศษการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง Link 1 Link 2
 
การนำระบบการลดอัตราอากรและยกเว้นอากรศุลกากร ตามมาตรา 12 แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 มาใช้ในระบบการให้บริการพิธีการศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์
Link 1 Link 2
 
พิธีเปิดการใช้งานระบบติดตามทางศุลกากร (Tracking System) ภายใต้เทคโนโลยี e-Lock และเปิดโครงการปล่อยสินค้าล่วงหน้า (Pre-arrival Processing System)
 
 
image01
 
Login
Password
 
SEARCH MEMBER
Company name
FreightForwarders
NVOCC MTO Logistics
Service zone
 
153/2559
148/2559
144/2559
140/2559
136/2559
read more...
JANUARY 2016
NOVEMBER 2016
OCTOBER 2016
read more...
 
Guarantee Letter from TIFFA member.
Membership Applicant.
Qualifications and Types of Service.
Regulations (English).
Regulations (Thai).
TIFFA member Benefits.
TIFFA map.
FIATA BL Order Form.
TIFFA BL Report.
Copyright 2006-2013 Thai International Freight Forwarders Association All rights reserved
Created By Asia IT Solution Co.,Ltd.