Export Logistics Model Award - ELMA2013

โครงการประกวดรางวัลผู้ประกอบการดีเด่นด้านโลจิสติกส์ การค้าปี 2556 (Export Logistics Model Award – ELMA 2013) มีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับการบริหารจัดการโลจิสติกส์การค้าของผู้ประกอบการค้าระหว่างประเทศและผู้ให้ บริการโลจิสติกส์ไทย ให้เป็นที่ยอมรับและสามารถแข่งขันได้อย่างยั่งยืน โดยรับสมัครผู้ประกอบการเข้าร่วมประกวดรางวัลตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 19 กรกฎาคม 2556 รายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://elma-award.blogspot.com/

Read more
image01

เชิญร่วมงานสัมมนา พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการขนส่งข้ามพรมแดน พ.ศ.2556

สมาคมฯ ผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ได้กำหนดจัดงานสัมมนา “พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการขนส่งข้ามพรมแดน พ.ศ. 2556”, ยุทธศาสตร์หลักของกระทรวงคมนาคมม อัพเดทข้อมูลเกี่ยวกับกฎระเบียบ และ ความคืบหน้าว่าด้วยเรื่องของการขนส่งสินค้าข้ามแดนผ่านแดน ในวันพุธที่ 29 พฤษภาคม 2556 ระหว่างเวลา 13.00 – 17.00 น. ณ ห้องเพชร ชั้น 11 โรงแรม Windsor Suite ถ.สุขุมวิท ซอยสุขุมวิท 20 ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วม : สมาชิกสมาคม ค่าใช้จ่ายท่านละ 1,000.- บาท บุคคลทั่วไป ค่าใช้จ่ายท่านละ 1,500.- บาท

Read more
image01

ประการศุลกากรที่ 22/2556 เรื่องกำหนดการบังคับใช้โครงสร้างใบขนสินค้าในระบบพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์

โดยกรมศุลกากร ได้จัดทำโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานศุลกากรด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร (e-Tax Incentives) เพื่อพัฒนาระบบศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสารกรมศุลกากรรายละเอียดตามเอกสารแนบ และกรมศุลกากรได้ออกประกาศอีก 2 ฉบับ ซึ่งเป็นคู่มือการผ่านพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์ว่าด้วยกระบวนการทางศุลกากรสำหรับการนำเข้า และส่งออก ตามรายละเอียดด้านล่าง - ประกาศกรมศุลกากรที่ 23/2556 คู่มือการผ่านพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์ว่าด้วยกระบวนการทางศุลกากรสำหรับการนำเข้า (e-Import) - ประการกรมศุลกากรที่ 24/2556 คู่มือการผ่านพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์ว่าด้วยกระบวนการทางศุลกากรสำหรับการส่งออก (e-Export)

Read more
image01

แนวคิดของการเปิดเสรีบริการด้านการขนส่งและโลจิสติกส์ภายใต้กรอบ AEC

เป็นที่ทราบกันดีว่า แนวคิดของการเกิดประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) มีที่มาจาก ASEAN VISION 2020 โดยประชาคมอาเซียนจะประกอบไปด้วย สามเสาหลักกล่าวคือ 1. ประชาคมเศรษฐกิจ ASEAN Economic Community 2. ประชาคมดานการเมืองและความมั่นคง ASEAN Security Community 3. ประชาคมทางสังคมและวัฒนธรรม ASEAN ASEAN Socio-Cultural Community ในบทความนี้ จะกล่าวถึงเฉพาะในส่วนของประชาคมเศรษฐกิจ ASEAN Economic Community เท่านั้น ซึ่งในการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนั้น อาเซียน ได้กำหนดพิมพ์เขียว (Blueprint) ขี้น ซึ่งแบ่งออกเป็นสี่เรื่องหลักได้แก่ ......... Copyright Somsak Wisetruangrot 2012

Read more
image01

TIFFA และ CZECH LOGISTICS ASSOCIATION ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกัน เพื่อพัฒนาศักยภาพการให้บริการของสมาชิก

เมื่อวันพุธที่ 19 กันยายน 2555สมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ โดยนายสมศักดิ์ วิเศษเรืองโรจน์ นายกสมาคมฯพร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารสมาคมและ สมาคมโลจิสติกส์ของสาธารณรัฐเช็ก โดยMr. SlavikKamil รองนายกสมาคมฯได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกัน ซึ่งในพิธีลงนาม โดย นายสมศักดิ์ วิเศษเรืองโรจน์ นายกสมาคมฯ และ Mr. SlavikKamilรองนายกสมาคมฯซึ่งพิธีการลงนามดังกล่าว จัดขึ้นในช่วงพิธีเปิดThailand International Logistics Fair 2012โดยได้รับเกียรติจากนายสิน กุมภะผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์ และ นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค อธิบดีกรมส่งเสริมการส่งออกร่วมเป็นสักขีพยานภายในงาน สำหรับความร่วมมือในครั้งนี้ จะเป็นความร่วมมือเพื่อพัฒนาศักยภาพการให้บริการของสมาชิกสมาคมของทั้ง 2 ฝ่ายโดยทั้ง 2 สมาคมได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการศึกษาข้อมูลด้านการขนส่ง การเชื่อมโยงการขนส่งจากยุโรปกลางและ ยุโรปตะวันออก ในการเป็นต้นแบบเพื่อนำไปประยุกต์ใช้กับภูมิภาคอื่นๆรวมไปถึงการจัดตั้งโครงการบูรณาการด้านการขนส่งในภูมิภาคอาเซียนเพื่อพัฒนาภาคการขนส่งซึ่งนำไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืนของเศรษฐกิจอาเซียน สนับสนุนประเทศไทยเป็นผู้นำและประตูสู่ภูมิภาคอาเซียน และ สนับสนุนสาธารณรัฐเช็กในการเป็นประตูสู่ตอนกลางและยุโรปตะวันออก นับเป็นโอกาสอันดีที่ทั้งสองหน่วยงานจะประสานความร่วมมือในการพัฒนาธุรกิจผู้รับจัดการขนส่งสินค้าให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นไป

Read more
image01
ข่าวการท่าเรือแห่งประเทศไทย : รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมมอบนโยบายหน่วยงานในสังกัด”
 
วารสาร สนย. ฉบับที่ 11 ประจำเดือนมิถุนายน 2555
 
โครงการนิคมอุตสาหกรรมและท่าเรือน้ำลึกทวาย
image01
 
Login
Password
 
SEARCH MEMBER
Company name
FreightForwarders
NVOCC MTO Logistics
Service zone
 
24/2556
23/2556
22/2556
62/2547
50/2547 on E-Container by Paperless
read more...
June 2010
JAN-FEB-2010
SEPTEMBER 2009
OCTOBER 2008
AUGUST 2008
read more...
 
Guarantee the TIFFA member applicant.
FIATA B/L Order Form
Program Fiata B/L Extract File To C:\BL
Fiata Reindex Database Extract File To C:\BL
Insurance Report (Excel Form) Send to tiffa@anet.net.th
Customs Announcement 40/2547 Effective 1 May 2004
Copyright 2006-2013 Thai International Freight Forwarders Association All rights reserved
Created By Asia IT Solution Co.,Ltd.