8ส.โลจิสติกส์จี้รัฐแก้กฎหมายดันไทยฮับอาเซียนภาคบริการ


นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์เร่งสนับสนุนและผลักดันการพัฒนาธุรกิจบริการต่าง ๆ ตามนโยบายรัฐบาล ซึ่งได้มีการประชุมหารือแนวทางการส่งเสริมศักยภาพธุรกิจบริการโลจิสติกส์ไทย เพื่อรองรับการเชื่อมโยงเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคกับสมาพันธ์และสมาคมที่เกี่ยวข้องด้านโลจิสติกส์ ได้แก่ สมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย สมาพันธ์ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ไทย สหพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทย สมาคมชิปปิ้งแห่งประเทศไทย สมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ สมาคมตัวแทนขนส่งสินค้าทางอากาศไทย สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย สมาคมผู้ประกอบธุรกิจวัตถุอันตราย รวมทั้งหน่วยงานภายในกระทรวง เพื่อรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะการผลักดัน ยกระดับธุรกิจบริการโลจิสติกส์ไทยให้ก้าวหน้ารองรับการเป็นศูนย์กลางการให้บริการโลจิสติกส์ในภูมิภาคอาเซียน สร้างรายได้มหาศาลให้แก่ประเทศ ตลอดจนสามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้

Read more
image01

สัมมนา “โทษหนักของการเป็นผู้ขนส่งต่อเนื่อง (MTO) ที่ไม่จดทะเบียนกับกรมเจ้าท่า และการเข้าถึงแหล่งเงินทุน LSPs”


เมื่อวันพุธที่ 28 กันยายน 2559 ที่ผ่านมา สมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ได้จัดงานสัมมนา “โทษหนักของการเป็นผู้ขนส่งต่อเนื่อง (MTO) ที่ไม่จดทะเบียนกับกรมเจ้าท่า และการเข้าถึงแหล่งเงินทุน LSPs” ณ ห้องไพลิน แกรนด์บอลรูม ชั้น 11 โรงแรมวินด์เซอร์ฯ (สุขุมวิท) ภายในงานดังกล่าวคุณเกตติวิทย์ สิทธิสุนทรวงศ์ นายกสมาคมฯพร้อมด้วย คุณปฏิเวช สันตะวานนท์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน สายงานธุรกิจขนาดกลาง ธนาคารกรุงไทย ได้ร่วมกล่าวเปิดงาน สำหรับการสัมมนาในครั้งนี้ สมาคมฯ ได้รับเกียรติจาก ผู้อำนวยการกองกำกับการพาณิชยนาวี คุณสมชาย หลิมทอง และผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ผู้บริหารกลุ่ม กลุ่มกลยุทธ์ธุรกิจขนาดกลาง ธนาคารกรุงไทย คุณสุดาพร ทองสาด ได้บรรยายให้ข้อมูลเกี่ยวกับ “อำนาจหน้าที่-สิทธิประโยชน์ และโทษตาม พรบ.การขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบฯ” รวมถึง “การเข้าถึงแหล่งเงินทุน และสิทธิประโยชน์ของสมาชิก”

Read more
image01

โครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ สาขาธุรกิจจัดส่งพัสดุ


เมื่อวันอังคารที่ 27 กันยายน 2559 ที่ผ่านมา ได้มีพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และ สมาคมผู้รับจัดการขนส่งระหว่างประเทศ, สมาคมขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์ไทย, สมาคมขนส่งสินค้าเร่งด่วนไทย ณ โรงแรมทีเค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น ถนนแจ้งวัฒนะ

Read more
image01

ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการส่งเสริมมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก Q Mark


Read more
image01

TIFFA เยี่ยมชม TAFA


เมื่อวันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2559 คุณเกตติวิทย์ สิทธิสุนทรวงศ์ นายกสมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ได้เข้าเยี่ยมชม สมาคมทาฟ่า เพื่อสร้างความสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นก่อให้เกิดความร่วมมือที่ดีต่อไปในอนาคต ทั้งนี้ทางสมาคมฯ ยังได้รับเกียรติจาก คุณชัยยงค์ เทียนวุฒิชัย นายกสมาคมทาฟ่า และคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ร่วมให้การต้อนรับในการเยี่ยมชม และเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวัน พร้อมทั้งรับประทานอาหารร่วมกันอีกด้วย

Read more
image01
 
TILOG LOGISTIX
Link 1
 
ประกาศกรมเจ้าท่า ที่ 113/2559 เรื่อง แนวทางการปฎิบัติเพื่อรองรับการบังคับใช้ข้อกำหนดของอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยความปลอดภัย แห่งชีวิตในทะเลตามมาตรการตรวจรับรองน้ำหนักมวลรวมของตู้คอนเทนเนอร์บรรจุสินค้า
Link 1 Link 2 Link 3
 
ประกาศท่าเรือกรุงเทพ การท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง แนวทางการปฏิบัติเพื่อรองรับการบังคับใช้ข้อกำหนดของอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยความปลอดภัยแห่งชีวิตในทะเลตามมาตรการตรวจรับรองน้ำหนักมวลรวมของตู้คอนเทนเนอร์บรรจุสินค้า
Link 1
 
ประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง การอนุญาตผ่านเข้าออกเขตพื้นที่หวงห้าม (Restricted Area) ท่าเรือกรุงเทพ
Link 1 Link 2
 
พิธีสาร 7 ระบบศุลกากรผ่านแดน และภาคผนวกทางเทคนิค
Link 1 Link 2 Link 3
 
ประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย เกี่ยวกับ การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมพิเศษการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง Link 1 Link 2
 
การนำระบบการลดอัตราอากรและยกเว้นอากรศุลกากร ตามมาตรา 12 แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 มาใช้ในระบบการให้บริการพิธีการศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์
Link 1 Link 2
 
พิธีเปิดการใช้งานระบบติดตามทางศุลกากร (Tracking System) ภายใต้เทคโนโลยี e-Lock และเปิดโครงการปล่อยสินค้าล่วงหน้า (Pre-arrival Processing System)
 
 
image01
 
Login
Password
 
SEARCH MEMBER
Company name
FreightForwarders
NVOCC MTO Logistics
Service zone
 
153/2559
148/2559
144/2559
140/2559
136/2559
read more...
OCTOBER 2016
SEPTEMBER 2016
AUGUST 2016
JULY 2016
JUNE 2016
read more...
 
Guarantee Letter from TIFFA member.
Membership Applicant.
Qualifications and Types of Service.
Regulations (English).
Regulations (Thai).
TIFFA member Benefits.
TIFFA map.
FIATA BL Order Form.
TIFFA BL Report.
Copyright 2006-2013 Thai International Freight Forwarders Association All rights reserved
Created By Asia IT Solution Co.,Ltd.