การจดทะเบียน MTO กรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี  
 
ขั้นตอนการจดทะเบียน MTO
กฏกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจดทะเบียนผู้ประกอบการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบและการจดทะเบียนการตั้งตัวแทน พ.ศ.๒๕๕๐
กฏกระทรวง กำหนดค่าธรรมเนียมตามกฏหมายวาสด้วยการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ พ.ศ.๒๕๕๐
คำขอจดทะเบียนผู้ประกอบการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ
คำขออนุญาตตั้งสาขาในการประกอบกิจการของผู้ประกอบการขนส่งต่อเนื่องจดทะเบียนตามมาตรา ๓๙ (๑)
แบบฟอร์มยื่นรายงานการประกอบการครึ่งปี MTO
หน้าที่หลังการจดทะเบียนเป็นผู้ประกอบการขนส่งต่อเนื่องจดทะเบียนตาม พรบ.การขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ พ.ศ.2548
พระราชบัญญัติการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ พ.ศ.๒๕๔๘
Multimodal Transport Act B.E. 2550
MTO Presentation on 29/04/53 โดยผอ.ประเสริฐศิริ สุขะวัธนกุล/ กรมเจ้าท่า
หนังสือแจ้งเปลี่ยนข้อมูลบริษัท สำหรับ MTO
แบบฟอร์มยื่นต่ออายุ MTO
บทกำหนดโทษ
แบบคำขออื่นๆ
 
  Copyright 2006-2007 © Thai International Freight Forwarders Association All rights reserved.
Created By Asia IT Solution Co.,Ltd.